کمترین: 
65.81
بیشترین: 
66.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.49
زمان: 
1/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 66.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 00:00","price":66.38},{"date":"1397/01/28 00:32","price":66.39},{"date":"1397/01/28 01:00","price":66.34},{"date":"1397/01/28 01:32","price":66.29},{"date":"1397/01/28 02:00","price":66.34},{"date":"1397/01/28 03:00","price":66.44},{"date":"1397/01/28 03:32","price":66.41},{"date":"1397/01/28 04:00","price":66.44},{"date":"1397/01/28 04:32","price":66.45},{"date":"1397/01/28 05:08","price":66.53},{"date":"1397/01/28 05:32","price":66.59},{"date":"1397/01/28 06:00","price":66.61},{"date":"1397/01/28 06:32","price":66.5},{"date":"1397/01/28 07:00","price":66.47},{"date":"1397/01/28 07:32","price":66.54},{"date":"1397/01/28 08:00","price":66.53},{"date":"1397/01/28 08:32","price":66.52},{"date":"1397/01/28 09:00","price":66.55},{"date":"1397/01/28 09:32","price":66.58},{"date":"1397/01/28 10:00","price":66.53},{"date":"1397/01/28 10:32","price":66.52},{"date":"1397/01/28 11:00","price":66.58},{"date":"1397/01/28 11:32","price":66.56},{"date":"1397/01/28 12:32","price":66.5},{"date":"1397/01/28 13:00","price":66.33},{"date":"1397/01/28 13:32","price":66.25},{"date":"1397/01/28 14:00","price":66.33},{"date":"1397/01/28 14:32","price":66.28},{"date":"1397/01/28 15:00","price":66.16},{"date":"1397/01/28 15:32","price":66.27},{"date":"1397/01/28 16:00","price":66.25},{"date":"1397/01/28 16:32","price":66.28},{"date":"1397/01/28 17:00","price":66.22},{"date":"1397/01/28 18:00","price":65.81},{"date":"1397/01/28 18:32","price":65.92},{"date":"1397/01/28 19:00","price":66.32},{"date":"1397/01/28 19:32","price":66.17},{"date":"1397/01/28 20:00","price":66.38},{"date":"1397/01/28 20:32","price":66.17},{"date":"1397/01/28 21:00","price":66.3},{"date":"1397/01/28 21:32","price":66.23},{"date":"1397/01/28 22:00","price":66.22},{"date":"1397/01/28 22:32","price":66.27},{"date":"1397/01/28 23:00","price":66.28},{"date":"1397/01/28 23:32","price":66.49}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398