کمترین: 
787400
بیشترین: 
819700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
819700
زمان: 
1/27 17:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 27 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 819700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 12:00","price":787400},{"date":"1397/01/27 12:15","price":791000},{"date":"1397/01/27 12:25","price":792300},{"date":"1397/01/27 12:30","price":793200},{"date":"1397/01/27 12:35","price":794100},{"date":"1397/01/27 12:40","price":795400},{"date":"1397/01/27 12:55","price":804200},{"date":"1397/01/27 13:00","price":806400},{"date":"1397/01/27 13:05","price":805100},{"date":"1397/01/27 13:20","price":802900},{"date":"1397/01/27 13:35","price":802000},{"date":"1397/01/27 13:50","price":803800},{"date":"1397/01/27 14:15","price":804200},{"date":"1397/01/27 14:35","price":806400},{"date":"1397/01/27 15:05","price":809500},{"date":"1397/01/27 15:10","price":810400},{"date":"1397/01/27 15:25","price":811300},{"date":"1397/01/27 15:50","price":813100},{"date":"1397/01/27 16:30","price":813500},{"date":"1397/01/27 16:45","price":809500},{"date":"1397/01/27 17:05","price":808600},{"date":"1397/01/27 17:50","price":817500},{"date":"1397/01/27 17:55","price":819700}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398