کمترین: 
71.2
بیشترین: 
72.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.47
زمان: 
1/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 71.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 05:00","price":72.17},{"date":"1397/01/27 05:32","price":72.03},{"date":"1397/01/27 06:00","price":71.78},{"date":"1397/01/27 06:32","price":71.84},{"date":"1397/01/27 07:00","price":71.83},{"date":"1397/01/27 07:32","price":71.81},{"date":"1397/01/27 08:32","price":71.83},{"date":"1397/01/27 09:00","price":71.84},{"date":"1397/01/27 09:32","price":71.85},{"date":"1397/01/27 10:00","price":71.83},{"date":"1397/01/27 10:32","price":71.86},{"date":"1397/01/27 11:00","price":71.89},{"date":"1397/01/27 11:32","price":71.77},{"date":"1397/01/27 12:00","price":71.47},{"date":"1397/01/27 12:32","price":71.42},{"date":"1397/01/27 13:00","price":71.44},{"date":"1397/01/27 13:32","price":71.2},{"date":"1397/01/27 14:00","price":71.42},{"date":"1397/01/27 14:32","price":71.58},{"date":"1397/01/27 15:08","price":71.56},{"date":"1397/01/27 15:32","price":71.79},{"date":"1397/01/27 16:00","price":71.81},{"date":"1397/01/27 16:32","price":71.69},{"date":"1397/01/27 17:32","price":72.08},{"date":"1397/01/27 18:00","price":72.05},{"date":"1397/01/27 18:32","price":71.83},{"date":"1397/01/27 19:00","price":71.97},{"date":"1397/01/27 19:32","price":71.81},{"date":"1397/01/27 20:00","price":71.53},{"date":"1397/01/27 20:32","price":71.64},{"date":"1397/01/27 21:32","price":71.79},{"date":"1397/01/27 22:00","price":71.75},{"date":"1397/01/27 22:32","price":71.73},{"date":"1397/01/27 23:00","price":71.58},{"date":"1397/01/27 23:32","price":71.47}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398