کمترین: 
2.742
بیشترین: 
2.776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.751
زمان: 
1/27 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 27 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 2.751 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 03:00","price":2.76},{"date":"1397/01/27 03:32","price":2.749},{"date":"1397/01/27 04:00","price":2.752},{"date":"1397/01/27 05:00","price":2.747},{"date":"1397/01/27 05:32","price":2.744},{"date":"1397/01/27 06:32","price":2.749},{"date":"1397/01/27 07:00","price":2.744},{"date":"1397/01/27 07:32","price":2.745},{"date":"1397/01/27 08:32","price":2.743},{"date":"1397/01/27 09:32","price":2.744},{"date":"1397/01/27 10:00","price":2.748},{"date":"1397/01/27 10:32","price":2.746},{"date":"1397/01/27 11:00","price":2.745},{"date":"1397/01/27 11:32","price":2.742},{"date":"1397/01/27 12:00","price":2.751},{"date":"1397/01/27 12:32","price":2.753},{"date":"1397/01/27 13:00","price":2.752},{"date":"1397/01/27 13:32","price":2.748},{"date":"1397/01/27 14:32","price":2.745},{"date":"1397/01/27 15:08","price":2.744},{"date":"1397/01/27 15:32","price":2.756},{"date":"1397/01/27 16:00","price":2.757},{"date":"1397/01/27 16:32","price":2.761},{"date":"1397/01/27 17:32","price":2.768},{"date":"1397/01/27 18:00","price":2.773},{"date":"1397/01/27 18:32","price":2.776},{"date":"1397/01/27 19:32","price":2.766},{"date":"1397/01/27 20:00","price":2.768},{"date":"1397/01/27 20:32","price":2.756},{"date":"1397/01/27 21:32","price":2.761},{"date":"1397/01/27 22:00","price":2.756},{"date":"1397/01/27 22:32","price":2.757},{"date":"1397/01/27 23:00","price":2.76},{"date":"1397/01/27 23:32","price":2.751}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398