کمترین: 
2.0335
بیشترین: 
2.066
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.041
زمان: 
1/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 27 فروردین 1397 , 2.041 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 03:00","price":2.066},{"date":"1397/01/27 03:32","price":2.0605},{"date":"1397/01/27 04:00","price":2.0575},{"date":"1397/01/27 04:32","price":2.0595},{"date":"1397/01/27 05:00","price":2.056},{"date":"1397/01/27 05:32","price":2.0535},{"date":"1397/01/27 06:00","price":2.0495},{"date":"1397/01/27 06:32","price":2.0505},{"date":"1397/01/27 07:00","price":2.0501},{"date":"1397/01/27 07:32","price":2.05},{"date":"1397/01/27 08:00","price":2.0495},{"date":"1397/01/27 08:32","price":2.0494},{"date":"1397/01/27 09:00","price":2.0495},{"date":"1397/01/27 10:32","price":2.0505},{"date":"1397/01/27 11:00","price":2.0495},{"date":"1397/01/27 11:32","price":2.047},{"date":"1397/01/27 12:00","price":2.0396},{"date":"1397/01/27 12:32","price":2.0385},{"date":"1397/01/27 13:00","price":2.0379},{"date":"1397/01/27 13:32","price":2.0335},{"date":"1397/01/27 14:00","price":2.0383},{"date":"1397/01/27 14:32","price":2.0422},{"date":"1397/01/27 15:08","price":2.0407},{"date":"1397/01/27 15:32","price":2.0445},{"date":"1397/01/27 16:00","price":2.045},{"date":"1397/01/27 16:32","price":2.0415},{"date":"1397/01/27 17:32","price":2.0495},{"date":"1397/01/27 18:00","price":2.0485},{"date":"1397/01/27 18:32","price":2.043},{"date":"1397/01/27 19:00","price":2.0465},{"date":"1397/01/27 19:32","price":2.0431},{"date":"1397/01/27 20:00","price":2.0365},{"date":"1397/01/27 20:32","price":2.0387},{"date":"1397/01/27 21:32","price":2.043},{"date":"1397/01/27 22:00","price":2.0435},{"date":"1397/01/27 22:32","price":2.0431},{"date":"1397/01/27 23:00","price":2.042},{"date":"1397/01/27 23:32","price":2.041}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398