کمترین: 
2.0628
بیشترین: 
2.0964
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0709
زمان: 
1/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 2.0709 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 03:00","price":2.0964},{"date":"1397/01/27 03:32","price":2.094},{"date":"1397/01/27 04:00","price":2.0938},{"date":"1397/01/27 04:32","price":2.0955},{"date":"1397/01/27 05:00","price":2.0919},{"date":"1397/01/27 05:32","price":2.0892},{"date":"1397/01/27 06:00","price":2.085},{"date":"1397/01/27 06:32","price":2.084},{"date":"1397/01/27 07:00","price":2.0828},{"date":"1397/01/27 07:32","price":2.0821},{"date":"1397/01/27 08:00","price":2.0827},{"date":"1397/01/27 08:32","price":2.0833},{"date":"1397/01/27 09:00","price":2.0826},{"date":"1397/01/27 09:32","price":2.0842},{"date":"1397/01/27 10:00","price":2.0837},{"date":"1397/01/27 10:32","price":2.0827},{"date":"1397/01/27 11:00","price":2.0839},{"date":"1397/01/27 11:32","price":2.0784},{"date":"1397/01/27 12:00","price":2.0724},{"date":"1397/01/27 12:32","price":2.0713},{"date":"1397/01/27 13:00","price":2.0696},{"date":"1397/01/27 13:32","price":2.0628},{"date":"1397/01/27 14:00","price":2.0716},{"date":"1397/01/27 14:32","price":2.0744},{"date":"1397/01/27 15:08","price":2.0735},{"date":"1397/01/27 15:32","price":2.0749},{"date":"1397/01/27 16:00","price":2.0784},{"date":"1397/01/27 16:32","price":2.0762},{"date":"1397/01/27 17:00","price":2.0808},{"date":"1397/01/27 17:32","price":2.0874},{"date":"1397/01/27 18:00","price":2.0893},{"date":"1397/01/27 18:32","price":2.0844},{"date":"1397/01/27 19:00","price":2.0896},{"date":"1397/01/27 19:32","price":2.0823},{"date":"1397/01/27 20:00","price":2.0758},{"date":"1397/01/27 20:32","price":2.0737},{"date":"1397/01/27 21:00","price":2.0755},{"date":"1397/01/27 21:32","price":2.0758},{"date":"1397/01/27 22:00","price":2.076},{"date":"1397/01/27 22:32","price":2.0734},{"date":"1397/01/27 23:00","price":2.0707},{"date":"1397/01/27 23:32","price":2.0709}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398