کمترین: 
66.22
بیشترین: 
67.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.3
زمان: 
1/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 66.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 03:00","price":67.47},{"date":"1397/01/27 03:32","price":67.19},{"date":"1397/01/27 04:00","price":67.1},{"date":"1397/01/27 04:32","price":67.19},{"date":"1397/01/27 05:00","price":67.03},{"date":"1397/01/27 05:32","price":66.92},{"date":"1397/01/27 06:00","price":66.72},{"date":"1397/01/27 06:32","price":66.77},{"date":"1397/01/27 07:00","price":66.78},{"date":"1397/01/27 07:32","price":66.8},{"date":"1397/01/27 08:00","price":66.78},{"date":"1397/01/27 08:32","price":66.79},{"date":"1397/01/27 09:00","price":66.78},{"date":"1397/01/27 09:32","price":66.81},{"date":"1397/01/27 10:00","price":66.8},{"date":"1397/01/27 10:32","price":66.83},{"date":"1397/01/27 11:00","price":66.85},{"date":"1397/01/27 11:32","price":66.72},{"date":"1397/01/27 12:00","price":66.44},{"date":"1397/01/27 12:32","price":66.38},{"date":"1397/01/27 13:00","price":66.42},{"date":"1397/01/27 13:32","price":66.22},{"date":"1397/01/27 14:00","price":66.41},{"date":"1397/01/27 14:32","price":66.52},{"date":"1397/01/27 15:08","price":66.47},{"date":"1397/01/27 15:32","price":66.67},{"date":"1397/01/27 16:32","price":66.56},{"date":"1397/01/27 17:32","price":66.83},{"date":"1397/01/27 18:00","price":66.86},{"date":"1397/01/27 18:32","price":66.59},{"date":"1397/01/27 19:00","price":66.72},{"date":"1397/01/27 19:32","price":66.61},{"date":"1397/01/27 20:00","price":66.28},{"date":"1397/01/27 20:32","price":66.39},{"date":"1397/01/27 21:32","price":66.59},{"date":"1397/01/27 22:00","price":66.56},{"date":"1397/01/27 22:32","price":66.52},{"date":"1397/01/27 23:00","price":66.36},{"date":"1397/01/27 23:32","price":66.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398