کمترین: 
7902
بیشترین: 
8396
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8015.1
زمان: 
1/27 23:30
قیمت بیت کوین امروز 27 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 فروردین 1397 , 8015.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 00:00","price":8280.8},{"date":"1397/01/27 00:30","price":8304.9},{"date":"1397/01/27 01:00","price":8298.9},{"date":"1397/01/27 01:30","price":8285.8},{"date":"1397/01/27 02:00","price":8288.7},{"date":"1397/01/27 02:30","price":8289},{"date":"1397/01/27 03:00","price":8329.4},{"date":"1397/01/27 03:30","price":8337},{"date":"1397/01/27 04:00","price":8330},{"date":"1397/01/27 04:30","price":8351.2},{"date":"1397/01/27 05:00","price":8396},{"date":"1397/01/27 05:30","price":8381.8},{"date":"1397/01/27 06:00","price":8374.4},{"date":"1397/01/27 06:30","price":8334.9},{"date":"1397/01/27 07:00","price":8126.8},{"date":"1397/01/27 07:30","price":8146.2},{"date":"1397/01/27 08:30","price":8157.9},{"date":"1397/01/27 09:00","price":8140.2},{"date":"1397/01/27 09:30","price":8135.6},{"date":"1397/01/27 10:00","price":8040.2},{"date":"1397/01/27 10:30","price":8057.9},{"date":"1397/01/27 11:00","price":8058.9},{"date":"1397/01/27 11:30","price":8084.2},{"date":"1397/01/27 12:00","price":8071.4},{"date":"1397/01/27 12:30","price":8113.1},{"date":"1397/01/27 13:00","price":8094.7},{"date":"1397/01/27 14:00","price":8129.7},{"date":"1397/01/27 14:30","price":8073},{"date":"1397/01/27 15:00","price":8094.1},{"date":"1397/01/27 15:30","price":8060},{"date":"1397/01/27 16:00","price":8073.9},{"date":"1397/01/27 17:30","price":7936},{"date":"1397/01/27 18:00","price":7902},{"date":"1397/01/27 18:30","price":7953.9},{"date":"1397/01/27 19:00","price":7958.7},{"date":"1397/01/27 19:30","price":7969.9},{"date":"1397/01/27 20:00","price":7970.6},{"date":"1397/01/27 20:30","price":7968.9},{"date":"1397/01/27 21:00","price":7965.5},{"date":"1397/01/27 21:30","price":7961.8},{"date":"1397/01/27 22:00","price":7989.9},{"date":"1397/01/27 22:30","price":8029.5},{"date":"1397/01/27 23:00","price":8015},{"date":"1397/01/27 23:30","price":8015.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399