کمترین: 
785200
بیشترین: 
788800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
786600
زمان: 
1/26 17:50
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 26 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 26 فروردین 1397 , 786600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 12:05","price":786100},{"date":"1397/01/26 12:50","price":785200},{"date":"1397/01/26 13:05","price":787900},{"date":"1397/01/26 13:20","price":788800},{"date":"1397/01/26 14:00","price":787900},{"date":"1397/01/26 14:50","price":787000},{"date":"1397/01/26 15:05","price":787400},{"date":"1397/01/26 15:10","price":787900},{"date":"1397/01/26 15:50","price":786600},{"date":"1397/01/26 16:15","price":787900},{"date":"1397/01/26 17:10","price":787400},{"date":"1397/01/26 17:20","price":787900},{"date":"1397/01/26 17:50","price":786600}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398