کمترین: 
7992.4
بیشترین: 
8347.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8322.6
زمان: 
1/26 23:30
قیمت بیت کوین امروز 26 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 فروردین 1397 , 8322.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 00:00","price":8039.7},{"date":"1397/01/26 00:30","price":8021.9},{"date":"1397/01/26 01:00","price":8044.2},{"date":"1397/01/26 01:30","price":8071.2},{"date":"1397/01/26 02:00","price":8036.1},{"date":"1397/01/26 02:30","price":8040},{"date":"1397/01/26 03:00","price":8048.1},{"date":"1397/01/26 03:30","price":8055},{"date":"1397/01/26 04:00","price":8025},{"date":"1397/01/26 04:30","price":7992.4},{"date":"1397/01/26 05:00","price":8078.9},{"date":"1397/01/26 05:30","price":8061.2},{"date":"1397/01/26 06:00","price":8120.6},{"date":"1397/01/26 06:30","price":8110.3},{"date":"1397/01/26 07:00","price":8103.4},{"date":"1397/01/26 07:30","price":8086.2},{"date":"1397/01/26 08:00","price":8089.9},{"date":"1397/01/26 08:30","price":8088.9},{"date":"1397/01/26 09:00","price":8162.1},{"date":"1397/01/26 09:30","price":8106.9},{"date":"1397/01/26 10:00","price":8103},{"date":"1397/01/26 10:30","price":8115.2},{"date":"1397/01/26 11:00","price":8102.2},{"date":"1397/01/26 11:30","price":8112.3},{"date":"1397/01/26 12:00","price":8083.8},{"date":"1397/01/26 12:30","price":8078},{"date":"1397/01/26 13:00","price":8093.9},{"date":"1397/01/26 13:30","price":8129.4},{"date":"1397/01/26 14:00","price":8115.8},{"date":"1397/01/26 14:30","price":8110.4},{"date":"1397/01/26 17:30","price":8320.2},{"date":"1397/01/26 18:00","price":8337},{"date":"1397/01/26 18:30","price":8347.3},{"date":"1397/01/26 20:30","price":8284.4},{"date":"1397/01/26 21:00","price":8290.1},{"date":"1397/01/26 21:30","price":8269.7},{"date":"1397/01/26 22:00","price":8275},{"date":"1397/01/26 22:30","price":8281.8},{"date":"1397/01/26 23:00","price":8297.8},{"date":"1397/01/26 23:30","price":8322.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398