کمترین: 
718500
بیشترین: 
726500
قیمت تقلبی: 
720000
زمان: 
1/25 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 720000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 13:30","price":720500},{"date":"1397/01/25 13:35","price":722000},{"date":"1397/01/25 14:30","price":721000},{"date":"1397/01/25 15:15","price":722000},{"date":"1397/01/25 15:30","price":722500},{"date":"1397/01/25 16:05","price":723000},{"date":"1397/01/25 16:20","price":724500},{"date":"1397/01/25 17:05","price":725300},{"date":"1397/01/25 17:15","price":726500},{"date":"1397/01/25 18:05","price":723000},{"date":"1397/01/25 18:15","price":721500},{"date":"1397/01/25 18:50","price":719500},{"date":"1397/01/25 19:30","price":718500},{"date":"1397/01/25 20:00","price":720500},{"date":"1397/01/25 21:20","price":722000},{"date":"1397/01/25 23:05","price":719000},{"date":"1397/01/25 23:50","price":720000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398