کمترین: 
719000
بیشترین: 
727000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720500
زمان: 
1/25 23:50
قیمت آبشده جهانی امروز 25 فروردین 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 720500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 13:30","price":721000},{"date":"1397/01/25 13:35","price":722500},{"date":"1397/01/25 14:30","price":721500},{"date":"1397/01/25 15:15","price":722500},{"date":"1397/01/25 15:30","price":723000},{"date":"1397/01/25 16:05","price":723500},{"date":"1397/01/25 16:20","price":725000},{"date":"1397/01/25 17:05","price":725800},{"date":"1397/01/25 17:15","price":727000},{"date":"1397/01/25 18:05","price":723500},{"date":"1397/01/25 18:15","price":722000},{"date":"1397/01/25 18:50","price":720000},{"date":"1397/01/25 19:30","price":719000},{"date":"1397/01/25 20:00","price":721000},{"date":"1397/01/25 21:20","price":722500},{"date":"1397/01/25 23:05","price":719500},{"date":"1397/01/25 23:50","price":720500}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398