کمترین: 
219351
بیشترین: 
223475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
222090
زمان: 
1/25 21:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 25 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 25 فروردین 1397 , 222090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 10:15","price":219351},{"date":"1397/01/25 13:30","price":221628},{"date":"1397/01/25 13:35","price":222090},{"date":"1397/01/25 14:30","price":221782},{"date":"1397/01/25 15:15","price":222090},{"date":"1397/01/25 15:30","price":222244},{"date":"1397/01/25 16:05","price":222398},{"date":"1397/01/25 16:20","price":222860},{"date":"1397/01/25 17:05","price":223106},{"date":"1397/01/25 17:15","price":223475},{"date":"1397/01/25 18:05","price":222398},{"date":"1397/01/25 18:15","price":221936},{"date":"1397/01/25 18:50","price":221321},{"date":"1397/01/25 19:30","price":221013},{"date":"1397/01/25 20:00","price":221628},{"date":"1397/01/25 21:20","price":222090}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398