کمترین: 
712600
بیشترین: 
726000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
721500
زمان: 
1/25 21:20
قیمت مثقال طلا امروز 25 فروردین 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 25 فروردین 1397 , 721500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 10:15","price":712600},{"date":"1397/01/25 13:30","price":720000},{"date":"1397/01/25 13:35","price":721500},{"date":"1397/01/25 14:30","price":720500},{"date":"1397/01/25 15:15","price":721500},{"date":"1397/01/25 15:30","price":722000},{"date":"1397/01/25 16:05","price":722500},{"date":"1397/01/25 16:20","price":724000},{"date":"1397/01/25 17:05","price":724800},{"date":"1397/01/25 17:15","price":726000},{"date":"1397/01/25 18:05","price":722500},{"date":"1397/01/25 18:15","price":721000},{"date":"1397/01/25 18:50","price":719000},{"date":"1397/01/25 19:30","price":718000},{"date":"1397/01/25 20:00","price":720000},{"date":"1397/01/25 21:20","price":721500}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398