کمترین: 
488.54
بیشترین: 
517
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499.23
زمان: 
1/25 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 499.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":516.24},{"date":"1397/01/25 00:30","price":517},{"date":"1397/01/25 01:00","price":513.25},{"date":"1397/01/25 01:30","price":496},{"date":"1397/01/25 02:30","price":493.18},{"date":"1397/01/25 03:00","price":488.54},{"date":"1397/01/25 03:30","price":495},{"date":"1397/01/25 04:00","price":504.82},{"date":"1397/01/25 04:30","price":495.73},{"date":"1397/01/25 05:30","price":497.17},{"date":"1397/01/25 06:30","price":509.73},{"date":"1397/01/25 08:30","price":512.71},{"date":"1397/01/25 09:00","price":511.28},{"date":"1397/01/25 09:30","price":508.17},{"date":"1397/01/25 10:00","price":506},{"date":"1397/01/25 10:30","price":503},{"date":"1397/01/25 11:30","price":503.62},{"date":"1397/01/25 12:00","price":514},{"date":"1397/01/25 12:30","price":515},{"date":"1397/01/25 13:00","price":514},{"date":"1397/01/25 13:30","price":511.56},{"date":"1397/01/25 14:00","price":509.9},{"date":"1397/01/25 14:30","price":506.41},{"date":"1397/01/25 15:00","price":507},{"date":"1397/01/25 15:30","price":498.61},{"date":"1397/01/25 16:00","price":498.25},{"date":"1397/01/25 16:30","price":497.41},{"date":"1397/01/25 17:30","price":492.54},{"date":"1397/01/25 18:00","price":490},{"date":"1397/01/25 18:30","price":493.83},{"date":"1397/01/25 19:00","price":494.16},{"date":"1397/01/25 19:30","price":492.01},{"date":"1397/01/25 20:00","price":493.31},{"date":"1397/01/25 20:30","price":494.73},{"date":"1397/01/25 21:00","price":494.58},{"date":"1397/01/25 21:30","price":497.01},{"date":"1397/01/25 23:30","price":499.23}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398