کمترین: 
7829.8
بیشترین: 
8143.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7987.3
زمان: 
1/25 23:30
قیمت بیت کوین امروز 25 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 فروردین 1397 , 7987.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":8090.1},{"date":"1397/01/25 00:30","price":8099.6},{"date":"1397/01/25 01:00","price":8076.6},{"date":"1397/01/25 01:30","price":7890.6},{"date":"1397/01/25 02:00","price":7891},{"date":"1397/01/25 02:30","price":7878.3},{"date":"1397/01/25 03:00","price":7829.8},{"date":"1397/01/25 03:30","price":7877.8},{"date":"1397/01/25 04:00","price":7960},{"date":"1397/01/25 04:30","price":7878.9},{"date":"1397/01/25 05:30","price":7914.5},{"date":"1397/01/25 06:00","price":8027.2},{"date":"1397/01/25 06:30","price":8042},{"date":"1397/01/25 08:30","price":8037.9},{"date":"1397/01/25 09:00","price":8030.1},{"date":"1397/01/25 09:30","price":7960},{"date":"1397/01/25 10:00","price":8021},{"date":"1397/01/25 10:30","price":7984},{"date":"1397/01/25 11:00","price":7997.8},{"date":"1397/01/25 11:30","price":8018.1},{"date":"1397/01/25 12:00","price":8124.6},{"date":"1397/01/25 12:30","price":8142.4},{"date":"1397/01/25 13:00","price":8143.3},{"date":"1397/01/25 13:30","price":8119.8},{"date":"1397/01/25 14:00","price":8093},{"date":"1397/01/25 14:30","price":8029.4},{"date":"1397/01/25 15:00","price":8037.4},{"date":"1397/01/25 15:30","price":7957.1},{"date":"1397/01/25 16:00","price":7987.7},{"date":"1397/01/25 16:30","price":7967},{"date":"1397/01/25 17:30","price":7908.4},{"date":"1397/01/25 18:00","price":7915.2},{"date":"1397/01/25 18:30","price":7971.2},{"date":"1397/01/25 19:00","price":7940.6},{"date":"1397/01/25 19:30","price":7946.7},{"date":"1397/01/25 20:00","price":7990.1},{"date":"1397/01/25 20:30","price":7975},{"date":"1397/01/25 21:00","price":7964.1},{"date":"1397/01/25 21:30","price":7973.4},{"date":"1397/01/25 23:30","price":7987.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398