کمترین: 
2.0941
بیشترین: 
2.1014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1014
زمان: 
1/25 02:00
قیمت نفت کوره امروز 25 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 2.1014 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":2.0941},{"date":"1397/01/25 00:32","price":2.0983},{"date":"1397/01/25 01:00","price":2.0988},{"date":"1397/01/25 01:32","price":2.101},{"date":"1397/01/25 02:00","price":2.1014}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398