کمترین: 
713500
بیشترین: 
717000
قیمت تقلبی: 
713500
زمان: 
1/24 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 24 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 713500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 15:30","price":716500},{"date":"1397/01/24 17:50","price":716000},{"date":"1397/01/24 19:30","price":717000},{"date":"1397/01/24 23:50","price":713500}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398