کمترین: 
714000
بیشترین: 
717500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
714000
زمان: 
1/24 23:50
قیمت آبشده جهانی امروز 24 فروردین 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 714000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 15:30","price":717000},{"date":"1397/01/24 17:50","price":716500},{"date":"1397/01/24 19:30","price":717500},{"date":"1397/01/24 23:50","price":714000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398