کمترین: 
2.679
بیشترین: 
2.756
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.738
زمان: 
1/24 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 24 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 2.738 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 00:08","price":2.69},{"date":"1397/01/24 03:00","price":2.692},{"date":"1397/01/24 04:00","price":2.687},{"date":"1397/01/24 04:32","price":2.689},{"date":"1397/01/24 05:08","price":2.69},{"date":"1397/01/24 05:32","price":2.691},{"date":"1397/01/24 06:00","price":2.69},{"date":"1397/01/24 06:32","price":2.688},{"date":"1397/01/24 07:32","price":2.691},{"date":"1397/01/24 08:32","price":2.693},{"date":"1397/01/24 09:00","price":2.694},{"date":"1397/01/24 09:32","price":2.695},{"date":"1397/01/24 10:00","price":2.694},{"date":"1397/01/24 10:32","price":2.693},{"date":"1397/01/24 11:32","price":2.696},{"date":"1397/01/24 12:00","price":2.688},{"date":"1397/01/24 12:32","price":2.69},{"date":"1397/01/24 13:00","price":2.692},{"date":"1397/01/24 13:32","price":2.688},{"date":"1397/01/24 14:00","price":2.683},{"date":"1397/01/24 14:32","price":2.679},{"date":"1397/01/24 15:32","price":2.685},{"date":"1397/01/24 16:00","price":2.706},{"date":"1397/01/24 16:32","price":2.696},{"date":"1397/01/24 17:00","price":2.704},{"date":"1397/01/24 17:32","price":2.697},{"date":"1397/01/24 18:00","price":2.736},{"date":"1397/01/24 18:32","price":2.739},{"date":"1397/01/24 19:00","price":2.741},{"date":"1397/01/24 19:32","price":2.756},{"date":"1397/01/24 20:00","price":2.754},{"date":"1397/01/24 20:32","price":2.752},{"date":"1397/01/24 21:00","price":2.744},{"date":"1397/01/24 21:32","price":2.747},{"date":"1397/01/24 22:00","price":2.744},{"date":"1397/01/24 22:32","price":2.74},{"date":"1397/01/24 23:00","price":2.738}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398