کمترین: 
2.041
بیشترین: 
2.0688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0613
زمان: 
1/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 فروردین 1397 , 2.0613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 00:08","price":2.0591},{"date":"1397/01/24 00:32","price":2.0578},{"date":"1397/01/24 01:00","price":2.0571},{"date":"1397/01/24 01:32","price":2.0563},{"date":"1397/01/24 02:00","price":2.0572},{"date":"1397/01/24 03:00","price":2.0588},{"date":"1397/01/24 03:32","price":2.0598},{"date":"1397/01/24 04:00","price":2.0552},{"date":"1397/01/24 04:32","price":2.053},{"date":"1397/01/24 05:08","price":2.0541},{"date":"1397/01/24 05:32","price":2.0524},{"date":"1397/01/24 06:00","price":2.0525},{"date":"1397/01/24 06:32","price":2.0509},{"date":"1397/01/24 07:00","price":2.0504},{"date":"1397/01/24 07:32","price":2.0506},{"date":"1397/01/24 08:00","price":2.0499},{"date":"1397/01/24 08:32","price":2.0501},{"date":"1397/01/24 09:00","price":2.0499},{"date":"1397/01/24 09:32","price":2.0549},{"date":"1397/01/24 10:00","price":2.0554},{"date":"1397/01/24 10:32","price":2.0537},{"date":"1397/01/24 11:00","price":2.0515},{"date":"1397/01/24 11:32","price":2.0517},{"date":"1397/01/24 12:00","price":2.0504},{"date":"1397/01/24 12:32","price":2.0518},{"date":"1397/01/24 13:00","price":2.0566},{"date":"1397/01/24 13:32","price":2.0608},{"date":"1397/01/24 14:00","price":2.0639},{"date":"1397/01/24 14:32","price":2.0569},{"date":"1397/01/24 15:00","price":2.0555},{"date":"1397/01/24 15:32","price":2.0553},{"date":"1397/01/24 16:00","price":2.041},{"date":"1397/01/24 16:32","price":2.044},{"date":"1397/01/24 17:00","price":2.0423},{"date":"1397/01/24 17:32","price":2.0495},{"date":"1397/01/24 18:00","price":2.0526},{"date":"1397/01/24 18:32","price":2.0507},{"date":"1397/01/24 19:00","price":2.0563},{"date":"1397/01/24 19:32","price":2.0545},{"date":"1397/01/24 20:00","price":2.052},{"date":"1397/01/24 20:32","price":2.0598},{"date":"1397/01/24 21:00","price":2.0635},{"date":"1397/01/24 21:32","price":2.0643},{"date":"1397/01/24 22:00","price":2.0612},{"date":"1397/01/24 22:32","price":2.0644},{"date":"1397/01/24 23:00","price":2.0688},{"date":"1397/01/24 23:32","price":2.0613}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399