کمترین: 
633.88
بیشترین: 
644.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642.13
زمان: 
1/24 23:32
قیمت گازوئیل امروز 24 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 642.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 00:08","price":639.38},{"date":"1397/01/24 00:32","price":638.88},{"date":"1397/01/24 01:00","price":638.38},{"date":"1397/01/24 02:00","price":638.63},{"date":"1397/01/24 05:08","price":637.63},{"date":"1397/01/24 05:32","price":637.13},{"date":"1397/01/24 06:32","price":636.38},{"date":"1397/01/24 07:00","price":636.13},{"date":"1397/01/24 07:32","price":636.38},{"date":"1397/01/24 08:00","price":636.13},{"date":"1397/01/24 08:32","price":636.63},{"date":"1397/01/24 09:00","price":636.38},{"date":"1397/01/24 09:32","price":638.13},{"date":"1397/01/24 10:00","price":637.88},{"date":"1397/01/24 10:32","price":637.38},{"date":"1397/01/24 11:00","price":636.88},{"date":"1397/01/24 12:32","price":637.13},{"date":"1397/01/24 13:00","price":639.38},{"date":"1397/01/24 13:32","price":640.63},{"date":"1397/01/24 14:00","price":642.13},{"date":"1397/01/24 14:32","price":638.88},{"date":"1397/01/24 15:00","price":638.13},{"date":"1397/01/24 15:32","price":637.88},{"date":"1397/01/24 16:00","price":633.88},{"date":"1397/01/24 16:32","price":635.13},{"date":"1397/01/24 17:00","price":634.63},{"date":"1397/01/24 17:32","price":636.88},{"date":"1397/01/24 18:00","price":637.63},{"date":"1397/01/24 18:32","price":638.88},{"date":"1397/01/24 19:00","price":639.38},{"date":"1397/01/24 19:32","price":638.63},{"date":"1397/01/24 20:00","price":638.13},{"date":"1397/01/24 20:32","price":641.88},{"date":"1397/01/24 21:00","price":642.88},{"date":"1397/01/24 23:00","price":644.13},{"date":"1397/01/24 23:32","price":642.13}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398