کمترین: 
457.57
بیشترین: 
532.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.22
زمان: 
1/24 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 522.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 00:00","price":457.57},{"date":"1397/01/24 00:30","price":460},{"date":"1397/01/24 01:00","price":461},{"date":"1397/01/24 01:30","price":463.1},{"date":"1397/01/24 02:00","price":473.3},{"date":"1397/01/24 02:30","price":483.17},{"date":"1397/01/24 03:00","price":479.72},{"date":"1397/01/24 03:30","price":487.13},{"date":"1397/01/24 04:00","price":490.01},{"date":"1397/01/24 04:30","price":495},{"date":"1397/01/24 05:30","price":487.14},{"date":"1397/01/24 08:30","price":488.58},{"date":"1397/01/24 09:00","price":485},{"date":"1397/01/24 09:30","price":486},{"date":"1397/01/24 10:00","price":483.42},{"date":"1397/01/24 10:30","price":480.5},{"date":"1397/01/24 11:00","price":487.9},{"date":"1397/01/24 11:30","price":488.55},{"date":"1397/01/24 12:00","price":495},{"date":"1397/01/24 12:30","price":513.88},{"date":"1397/01/24 13:00","price":519},{"date":"1397/01/24 13:30","price":522.14},{"date":"1397/01/24 14:00","price":518.99},{"date":"1397/01/24 14:30","price":515},{"date":"1397/01/24 15:30","price":518},{"date":"1397/01/24 16:00","price":522.3},{"date":"1397/01/24 17:30","price":532.2},{"date":"1397/01/24 18:00","price":530},{"date":"1397/01/24 18:30","price":532.54},{"date":"1397/01/24 19:00","price":521.2},{"date":"1397/01/24 19:30","price":522.11},{"date":"1397/01/24 20:00","price":518.65},{"date":"1397/01/24 20:30","price":522},{"date":"1397/01/24 21:00","price":522.06},{"date":"1397/01/24 21:30","price":523},{"date":"1397/01/24 22:00","price":521},{"date":"1397/01/24 22:30","price":518},{"date":"1397/01/24 23:00","price":517},{"date":"1397/01/24 23:30","price":522.22}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398