کمترین: 
2.0705
بیشترین: 
2.102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0967
زمان: 
1/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 2.0967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 00:00","price":2.0834},{"date":"1397/01/24 00:08","price":2.0834},{"date":"1397/01/24 00:32","price":2.0815},{"date":"1397/01/24 01:00","price":2.0821},{"date":"1397/01/24 01:32","price":2.0818},{"date":"1397/01/24 02:00","price":2.0828},{"date":"1397/01/24 03:00","price":2.0852},{"date":"1397/01/24 03:32","price":2.0858},{"date":"1397/01/24 04:00","price":2.0822},{"date":"1397/01/24 04:32","price":2.0795},{"date":"1397/01/24 05:32","price":2.0777},{"date":"1397/01/24 06:00","price":2.0774},{"date":"1397/01/24 06:32","price":2.0765},{"date":"1397/01/24 07:32","price":2.077},{"date":"1397/01/24 08:00","price":2.0766},{"date":"1397/01/24 08:32","price":2.0773},{"date":"1397/01/24 09:00","price":2.077},{"date":"1397/01/24 09:32","price":2.0808},{"date":"1397/01/24 10:00","price":2.0819},{"date":"1397/01/24 10:32","price":2.0804},{"date":"1397/01/24 11:00","price":2.0789},{"date":"1397/01/24 11:32","price":2.078},{"date":"1397/01/24 12:00","price":2.0758},{"date":"1397/01/24 12:32","price":2.0805},{"date":"1397/01/24 13:00","price":2.086},{"date":"1397/01/24 13:32","price":2.0884},{"date":"1397/01/24 14:00","price":2.0905},{"date":"1397/01/24 14:32","price":2.0806},{"date":"1397/01/24 15:00","price":2.0814},{"date":"1397/01/24 15:32","price":2.0787},{"date":"1397/01/24 16:00","price":2.0705},{"date":"1397/01/24 16:32","price":2.0725},{"date":"1397/01/24 17:00","price":2.072},{"date":"1397/01/24 17:32","price":2.0755},{"date":"1397/01/24 18:00","price":2.0802},{"date":"1397/01/24 18:32","price":2.0841},{"date":"1397/01/24 19:00","price":2.0892},{"date":"1397/01/24 19:32","price":2.0866},{"date":"1397/01/24 20:00","price":2.0924},{"date":"1397/01/24 20:32","price":2.0977},{"date":"1397/01/24 21:00","price":2.0983},{"date":"1397/01/24 21:32","price":2.0995},{"date":"1397/01/24 22:00","price":2.0991},{"date":"1397/01/24 22:32","price":2.0976},{"date":"1397/01/24 23:00","price":2.102},{"date":"1397/01/24 23:32","price":2.0967}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398