کمترین: 
7689.4
بیشترین: 
8196.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8110.8
زمان: 
1/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 فروردین 1397 , 8110.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 00:00","price":7703.1},{"date":"1397/01/24 00:30","price":7689.4},{"date":"1397/01/24 01:00","price":7714.9},{"date":"1397/01/24 01:30","price":7729.7},{"date":"1397/01/24 02:00","price":7766.1},{"date":"1397/01/24 02:30","price":7821.9},{"date":"1397/01/24 03:00","price":7779.3},{"date":"1397/01/24 03:30","price":7849.9},{"date":"1397/01/24 04:00","price":7880.9},{"date":"1397/01/24 04:30","price":7912.4},{"date":"1397/01/24 05:30","price":7894},{"date":"1397/01/24 08:30","price":7845},{"date":"1397/01/24 09:00","price":7824.5},{"date":"1397/01/24 09:30","price":7836.5},{"date":"1397/01/24 10:00","price":7772.5},{"date":"1397/01/24 10:30","price":7796.5},{"date":"1397/01/24 11:00","price":7831},{"date":"1397/01/24 11:30","price":7824.7},{"date":"1397/01/24 12:00","price":7941.8},{"date":"1397/01/24 12:30","price":8087.7},{"date":"1397/01/24 13:00","price":8071.4},{"date":"1397/01/24 13:30","price":8085.8},{"date":"1397/01/24 14:00","price":8130},{"date":"1397/01/24 14:30","price":8070.6},{"date":"1397/01/24 15:00","price":8043.6},{"date":"1397/01/24 15:30","price":8080.5},{"date":"1397/01/24 16:00","price":8128.6},{"date":"1397/01/24 17:30","price":8196.3},{"date":"1397/01/24 18:00","price":8184.7},{"date":"1397/01/24 18:30","price":8085.4},{"date":"1397/01/24 19:00","price":8074.5},{"date":"1397/01/24 19:30","price":8109.7},{"date":"1397/01/24 20:00","price":8092.1},{"date":"1397/01/24 20:30","price":8104.6},{"date":"1397/01/24 21:00","price":8099.9},{"date":"1397/01/24 21:30","price":8120.9},{"date":"1397/01/24 22:00","price":8107.2},{"date":"1397/01/24 22:30","price":8122},{"date":"1397/01/24 23:00","price":8092.9},{"date":"1397/01/24 23:30","price":8110.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398