کمترین: 
71.77
بیشترین: 
72.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.45
زمان: 
1/24 23:32
قیمت نفت برنت امروز 24 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 72.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 00:00","price":72.16},{"date":"1397/01/24 00:32","price":72.14},{"date":"1397/01/24 01:00","price":72.08},{"date":"1397/01/24 01:32","price":72.09},{"date":"1397/01/24 02:32","price":72.19},{"date":"1397/01/24 03:00","price":72.17},{"date":"1397/01/24 05:08","price":71.92},{"date":"1397/01/24 05:32","price":71.83},{"date":"1397/01/24 06:00","price":71.86},{"date":"1397/01/24 06:32","price":71.78},{"date":"1397/01/24 07:00","price":71.77},{"date":"1397/01/24 07:32","price":71.81},{"date":"1397/01/24 08:00","price":71.78},{"date":"1397/01/24 08:32","price":71.81},{"date":"1397/01/24 09:00","price":71.8},{"date":"1397/01/24 09:32","price":72.03},{"date":"1397/01/24 10:32","price":71.94},{"date":"1397/01/24 11:00","price":71.85},{"date":"1397/01/24 11:32","price":71.86},{"date":"1397/01/24 12:00","price":71.83},{"date":"1397/01/24 12:32","price":71.9},{"date":"1397/01/24 13:00","price":72.18},{"date":"1397/01/24 13:32","price":72.44},{"date":"1397/01/24 14:00","price":72.63},{"date":"1397/01/24 14:32","price":72.38},{"date":"1397/01/24 15:00","price":72.31},{"date":"1397/01/24 16:00","price":71.77},{"date":"1397/01/24 16:32","price":71.91},{"date":"1397/01/24 17:00","price":71.83},{"date":"1397/01/24 17:32","price":72.08},{"date":"1397/01/24 18:00","price":72.29},{"date":"1397/01/24 18:32","price":72.36},{"date":"1397/01/24 19:00","price":72.43},{"date":"1397/01/24 19:32","price":72.45},{"date":"1397/01/24 20:00","price":72.37},{"date":"1397/01/24 20:32","price":72.58},{"date":"1397/01/24 21:00","price":72.72},{"date":"1397/01/24 22:00","price":72.64},{"date":"1397/01/24 23:00","price":72.75},{"date":"1397/01/24 23:32","price":72.45}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399