کمترین: 
66.83
بیشترین: 
67.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.23
زمان: 
1/24 23:32
قیمت نفت سبک امروز 24 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 67.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 00:00","price":67.19},{"date":"1397/01/24 01:00","price":67.11},{"date":"1397/01/24 02:00","price":67.16},{"date":"1397/01/24 03:00","price":67.19},{"date":"1397/01/24 03:32","price":67.16},{"date":"1397/01/24 04:00","price":67.02},{"date":"1397/01/24 04:32","price":66.86},{"date":"1397/01/24 05:08","price":66.89},{"date":"1397/01/24 05:32","price":66.84},{"date":"1397/01/24 06:00","price":66.88},{"date":"1397/01/24 06:32","price":66.84},{"date":"1397/01/24 07:32","price":66.86},{"date":"1397/01/24 08:00","price":66.84},{"date":"1397/01/24 08:32","price":66.88},{"date":"1397/01/24 09:00","price":66.84},{"date":"1397/01/24 09:32","price":67.09},{"date":"1397/01/24 10:32","price":67},{"date":"1397/01/24 11:00","price":66.89},{"date":"1397/01/24 11:32","price":66.92},{"date":"1397/01/24 12:00","price":66.91},{"date":"1397/01/24 12:32","price":66.92},{"date":"1397/01/24 13:00","price":67.17},{"date":"1397/01/24 13:32","price":67.5},{"date":"1397/01/24 14:00","price":67.67},{"date":"1397/01/24 14:32","price":67.42},{"date":"1397/01/24 15:00","price":67.39},{"date":"1397/01/24 16:00","price":66.83},{"date":"1397/01/24 16:32","price":67},{"date":"1397/01/24 17:00","price":66.94},{"date":"1397/01/24 17:32","price":67.14},{"date":"1397/01/24 18:00","price":67.28},{"date":"1397/01/24 18:32","price":67.31},{"date":"1397/01/24 19:00","price":67.36},{"date":"1397/01/24 19:32","price":67.33},{"date":"1397/01/24 20:00","price":67.19},{"date":"1397/01/24 20:32","price":67.44},{"date":"1397/01/24 21:00","price":67.5},{"date":"1397/01/24 21:32","price":67.53},{"date":"1397/01/24 22:00","price":67.41},{"date":"1397/01/24 22:32","price":67.47},{"date":"1397/01/24 23:00","price":67.56},{"date":"1397/01/24 23:32","price":67.23}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399