کمترین: 
784300
بیشترین: 
791900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
788300
زمان: 
1/23 14:50
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 23 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 788300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 11:55","price":791900},{"date":"1397/01/23 12:05","price":788800},{"date":"1397/01/23 12:40","price":784300},{"date":"1397/01/23 13:25","price":788800},{"date":"1397/01/23 13:40","price":790100},{"date":"1397/01/23 13:55","price":790500},{"date":"1397/01/23 14:05","price":791000},{"date":"1397/01/23 14:10","price":789600},{"date":"1397/01/23 14:50","price":788300}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398