کمترین: 
709000
بیشترین: 
722000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
711500
زمان: 
1/23 23:05
قیمت آبشده جهانی امروز 23 فروردین 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 711500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:35","price":718000},{"date":"1397/01/23 12:20","price":720500},{"date":"1397/01/23 12:25","price":722000},{"date":"1397/01/23 12:40","price":721500},{"date":"1397/01/23 12:55","price":720500},{"date":"1397/01/23 13:25","price":721000},{"date":"1397/01/23 13:55","price":721500},{"date":"1397/01/23 14:00","price":721000},{"date":"1397/01/23 14:10","price":720000},{"date":"1397/01/23 14:25","price":719800},{"date":"1397/01/23 14:50","price":719500},{"date":"1397/01/23 15:05","price":719300},{"date":"1397/01/23 15:35","price":718300},{"date":"1397/01/23 15:55","price":719000},{"date":"1397/01/23 18:30","price":714500},{"date":"1397/01/23 19:05","price":712000},{"date":"1397/01/23 19:20","price":710500},{"date":"1397/01/23 20:05","price":711500},{"date":"1397/01/23 20:15","price":709500},{"date":"1397/01/23 21:05","price":709000},{"date":"1397/01/23 21:35","price":709200},{"date":"1397/01/23 23:05","price":711500}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398