کمترین: 
423.64
بیشترین: 
464.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
457
زمان: 
1/23 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 457 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:30","price":425.22},{"date":"1397/01/23 01:00","price":423.64},{"date":"1397/01/23 01:30","price":423.7},{"date":"1397/01/23 02:00","price":425.1},{"date":"1397/01/23 02:30","price":425.77},{"date":"1397/01/23 03:00","price":424},{"date":"1397/01/23 03:30","price":426.05},{"date":"1397/01/23 05:30","price":436.76},{"date":"1397/01/23 06:00","price":432.75},{"date":"1397/01/23 06:30","price":434.19},{"date":"1397/01/23 07:00","price":434.7},{"date":"1397/01/23 07:30","price":435.9},{"date":"1397/01/23 08:00","price":440},{"date":"1397/01/23 08:30","price":436.58},{"date":"1397/01/23 09:30","price":435.5},{"date":"1397/01/23 10:00","price":436.77},{"date":"1397/01/23 10:30","price":435.88},{"date":"1397/01/23 11:00","price":432.53},{"date":"1397/01/23 11:30","price":428.62},{"date":"1397/01/23 12:00","price":426.57},{"date":"1397/01/23 12:30","price":426.54},{"date":"1397/01/23 13:00","price":428.48},{"date":"1397/01/23 14:30","price":428.33},{"date":"1397/01/23 15:00","price":430.56},{"date":"1397/01/23 16:00","price":455.25},{"date":"1397/01/23 17:00","price":454.2},{"date":"1397/01/23 17:30","price":460},{"date":"1397/01/23 18:00","price":456.25},{"date":"1397/01/23 18:30","price":458.1},{"date":"1397/01/23 19:00","price":464.55},{"date":"1397/01/23 19:30","price":463.89},{"date":"1397/01/23 20:00","price":461.56},{"date":"1397/01/23 20:30","price":461.5},{"date":"1397/01/23 21:00","price":459.68},{"date":"1397/01/23 21:30","price":448.79},{"date":"1397/01/23 22:00","price":457},{"date":"1397/01/23 22:30","price":462.19},{"date":"1397/01/23 23:00","price":457}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398