کمترین: 
708000
بیشترین: 
721000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
710500
زمان: 
1/23 23:05
قیمت آبشده نقدی امروز 23 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 710500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:20","price":717000},{"date":"1397/01/23 12:20","price":719500},{"date":"1397/01/23 12:25","price":721000},{"date":"1397/01/23 12:40","price":720500},{"date":"1397/01/23 12:55","price":719500},{"date":"1397/01/23 13:25","price":720000},{"date":"1397/01/23 13:55","price":720500},{"date":"1397/01/23 14:00","price":720000},{"date":"1397/01/23 14:10","price":719000},{"date":"1397/01/23 14:25","price":718800},{"date":"1397/01/23 14:50","price":718500},{"date":"1397/01/23 15:05","price":718300},{"date":"1397/01/23 15:35","price":717300},{"date":"1397/01/23 15:55","price":718000},{"date":"1397/01/23 18:30","price":713500},{"date":"1397/01/23 19:05","price":711000},{"date":"1397/01/23 19:20","price":709500},{"date":"1397/01/23 20:05","price":710500},{"date":"1397/01/23 20:15","price":708500},{"date":"1397/01/23 21:05","price":708000},{"date":"1397/01/23 21:35","price":708200},{"date":"1397/01/23 23:05","price":710500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398