کمترین: 
708500
بیشترین: 
721500
قیمت تقلبی: 
711000
زمان: 
1/23 23:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 23 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 711000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:20","price":718000},{"date":"1397/01/23 09:35","price":717500},{"date":"1397/01/23 12:20","price":720000},{"date":"1397/01/23 12:25","price":721500},{"date":"1397/01/23 12:40","price":721000},{"date":"1397/01/23 12:55","price":720000},{"date":"1397/01/23 13:25","price":720500},{"date":"1397/01/23 13:55","price":721000},{"date":"1397/01/23 14:00","price":720500},{"date":"1397/01/23 14:10","price":719500},{"date":"1397/01/23 14:25","price":719300},{"date":"1397/01/23 14:50","price":719000},{"date":"1397/01/23 15:05","price":718800},{"date":"1397/01/23 15:35","price":717800},{"date":"1397/01/23 15:55","price":718500},{"date":"1397/01/23 18:30","price":714000},{"date":"1397/01/23 19:05","price":711500},{"date":"1397/01/23 19:20","price":710000},{"date":"1397/01/23 20:05","price":711000},{"date":"1397/01/23 20:15","price":709000},{"date":"1397/01/23 21:05","price":708500},{"date":"1397/01/23 21:35","price":708700},{"date":"1397/01/23 23:05","price":711000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398