کمترین: 
743100
بیشترین: 
756800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
745800
زمان: 
1/23 23:05
قیمت طلای متفرقه امروز 23 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 745800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:20","price":752600},{"date":"1397/01/23 12:20","price":755200},{"date":"1397/01/23 12:25","price":756800},{"date":"1397/01/23 12:40","price":756300},{"date":"1397/01/23 12:55","price":755200},{"date":"1397/01/23 13:25","price":755700},{"date":"1397/01/23 13:55","price":756300},{"date":"1397/01/23 14:00","price":755700},{"date":"1397/01/23 14:10","price":754700},{"date":"1397/01/23 14:25","price":754500},{"date":"1397/01/23 14:50","price":754200},{"date":"1397/01/23 15:05","price":754000},{"date":"1397/01/23 15:35","price":752900},{"date":"1397/01/23 15:55","price":753600},{"date":"1397/01/23 18:30","price":748900},{"date":"1397/01/23 19:05","price":746300},{"date":"1397/01/23 19:20","price":744700},{"date":"1397/01/23 20:05","price":745800},{"date":"1397/01/23 20:15","price":743700},{"date":"1397/01/23 21:05","price":743100},{"date":"1397/01/23 21:35","price":743400},{"date":"1397/01/23 23:05","price":745800}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398