کمترین: 
2.0435
بیشترین: 
2.0718
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0565
زمان: 
1/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 23 فروردین 1397 , 2.0565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:00","price":2.0621},{"date":"1397/01/23 00:32","price":2.061},{"date":"1397/01/23 01:00","price":2.0638},{"date":"1397/01/23 01:32","price":2.0635},{"date":"1397/01/23 02:00","price":2.0618},{"date":"1397/01/23 03:00","price":2.0658},{"date":"1397/01/23 03:32","price":2.0649},{"date":"1397/01/23 04:00","price":2.0648},{"date":"1397/01/23 04:32","price":2.065},{"date":"1397/01/23 05:00","price":2.0648},{"date":"1397/01/23 05:32","price":2.0617},{"date":"1397/01/23 06:00","price":2.0616},{"date":"1397/01/23 06:32","price":2.0602},{"date":"1397/01/23 07:00","price":2.0601},{"date":"1397/01/23 07:32","price":2.0718},{"date":"1397/01/23 08:00","price":2.0707},{"date":"1397/01/23 08:32","price":2.0671},{"date":"1397/01/23 09:00","price":2.0695},{"date":"1397/01/23 10:00","price":2.0625},{"date":"1397/01/23 10:32","price":2.0644},{"date":"1397/01/23 11:00","price":2.0633},{"date":"1397/01/23 11:32","price":2.066},{"date":"1397/01/23 12:00","price":2.064},{"date":"1397/01/23 12:32","price":2.0544},{"date":"1397/01/23 13:00","price":2.0565},{"date":"1397/01/23 13:32","price":2.0531},{"date":"1397/01/23 14:08","price":2.0499},{"date":"1397/01/23 14:32","price":2.0556},{"date":"1397/01/23 15:00","price":2.0613},{"date":"1397/01/23 15:32","price":2.0517},{"date":"1397/01/23 16:00","price":2.0523},{"date":"1397/01/23 16:32","price":2.0527},{"date":"1397/01/23 17:00","price":2.0485},{"date":"1397/01/23 17:32","price":2.0525},{"date":"1397/01/23 18:00","price":2.0483},{"date":"1397/01/23 18:32","price":2.0509},{"date":"1397/01/23 19:00","price":2.052},{"date":"1397/01/23 19:32","price":2.045},{"date":"1397/01/23 20:00","price":2.0435},{"date":"1397/01/23 20:32","price":2.0496},{"date":"1397/01/23 21:00","price":2.0508},{"date":"1397/01/23 21:32","price":2.0483},{"date":"1397/01/23 22:00","price":2.052},{"date":"1397/01/23 22:32","price":2.0505},{"date":"1397/01/23 23:00","price":2.0501},{"date":"1397/01/23 23:32","price":2.0565}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398