کمترین: 
634.63
بیشترین: 
642.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
638.63
زمان: 
1/23 23:32
قیمت گازوئیل امروز 23 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 638.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:00","price":639.63},{"date":"1397/01/23 01:00","price":640.38},{"date":"1397/01/23 01:32","price":640.13},{"date":"1397/01/23 02:00","price":639.75},{"date":"1397/01/23 05:00","price":640.13},{"date":"1397/01/23 05:32","price":639.88},{"date":"1397/01/23 06:00","price":639.63},{"date":"1397/01/23 06:32","price":639.38},{"date":"1397/01/23 07:32","price":642.88},{"date":"1397/01/23 08:00","price":642.38},{"date":"1397/01/23 08:32","price":641.63},{"date":"1397/01/23 09:00","price":642.38},{"date":"1397/01/23 10:00","price":639.63},{"date":"1397/01/23 10:32","price":640.13},{"date":"1397/01/23 11:00","price":639.88},{"date":"1397/01/23 11:32","price":640.88},{"date":"1397/01/23 12:32","price":637.88},{"date":"1397/01/23 13:00","price":638.63},{"date":"1397/01/23 13:32","price":638.88},{"date":"1397/01/23 14:08","price":638.13},{"date":"1397/01/23 14:32","price":639.63},{"date":"1397/01/23 15:00","price":642.13},{"date":"1397/01/23 15:32","price":638.13},{"date":"1397/01/23 16:00","price":638.88},{"date":"1397/01/23 16:32","price":639.13},{"date":"1397/01/23 17:00","price":637.38},{"date":"1397/01/23 17:32","price":638.38},{"date":"1397/01/23 18:00","price":637.13},{"date":"1397/01/23 18:32","price":638.38},{"date":"1397/01/23 19:32","price":635.38},{"date":"1397/01/23 20:00","price":634.63},{"date":"1397/01/23 20:32","price":638.13},{"date":"1397/01/23 21:00","price":638.63},{"date":"1397/01/23 21:32","price":636.13},{"date":"1397/01/23 22:00","price":637.63},{"date":"1397/01/23 22:32","price":636.63},{"date":"1397/01/23 23:00","price":636.88},{"date":"1397/01/23 23:32","price":638.63}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398