کمترین: 
2.0709
بیشترین: 
2.1023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.084
زمان: 
1/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 2.084 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:00","price":2.0911},{"date":"1397/01/23 00:32","price":2.0919},{"date":"1397/01/23 01:00","price":2.0924},{"date":"1397/01/23 01:32","price":2.0923},{"date":"1397/01/23 02:00","price":2.0922},{"date":"1397/01/23 03:00","price":2.0949},{"date":"1397/01/23 04:00","price":2.0943},{"date":"1397/01/23 04:32","price":2.0945},{"date":"1397/01/23 05:00","price":2.094},{"date":"1397/01/23 05:32","price":2.0944},{"date":"1397/01/23 06:00","price":2.0928},{"date":"1397/01/23 06:32","price":2.093},{"date":"1397/01/23 07:00","price":2.0934},{"date":"1397/01/23 07:32","price":2.1023},{"date":"1397/01/23 08:00","price":2.0991},{"date":"1397/01/23 08:32","price":2.0986},{"date":"1397/01/23 09:00","price":2.1009},{"date":"1397/01/23 10:00","price":2.0932},{"date":"1397/01/23 10:32","price":2.0939},{"date":"1397/01/23 11:00","price":2.0968},{"date":"1397/01/23 12:00","price":2.0937},{"date":"1397/01/23 12:32","price":2.0848},{"date":"1397/01/23 13:00","price":2.0902},{"date":"1397/01/23 13:32","price":2.0879},{"date":"1397/01/23 14:08","price":2.0922},{"date":"1397/01/23 14:32","price":2.0958},{"date":"1397/01/23 15:00","price":2.0955},{"date":"1397/01/23 15:32","price":2.0875},{"date":"1397/01/23 16:00","price":2.0892},{"date":"1397/01/23 16:32","price":2.0869},{"date":"1397/01/23 17:00","price":2.0849},{"date":"1397/01/23 17:32","price":2.0844},{"date":"1397/01/23 18:00","price":2.0877},{"date":"1397/01/23 18:32","price":2.0816},{"date":"1397/01/23 19:00","price":2.0768},{"date":"1397/01/23 19:32","price":2.0709},{"date":"1397/01/23 20:00","price":2.0781},{"date":"1397/01/23 20:32","price":2.0809},{"date":"1397/01/23 21:00","price":2.0804},{"date":"1397/01/23 21:32","price":2.0796},{"date":"1397/01/23 22:00","price":2.0802},{"date":"1397/01/23 22:32","price":2.0768},{"date":"1397/01/23 23:00","price":2.0793},{"date":"1397/01/23 23:32","price":2.084}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399