کمترین: 
71.26
بیشترین: 
72.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.09
زمان: 
1/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 72.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:00","price":71.94},{"date":"1397/01/23 00:32","price":71.89},{"date":"1397/01/23 01:00","price":71.97},{"date":"1397/01/23 01:32","price":71.95},{"date":"1397/01/23 02:00","price":71.91},{"date":"1397/01/23 02:32","price":71.93},{"date":"1397/01/23 03:00","price":71.94},{"date":"1397/01/23 05:00","price":72.03},{"date":"1397/01/23 05:32","price":71.95},{"date":"1397/01/23 06:00","price":71.97},{"date":"1397/01/23 06:32","price":71.94},{"date":"1397/01/23 07:32","price":72.47},{"date":"1397/01/23 08:00","price":72.41},{"date":"1397/01/23 08:32","price":72.28},{"date":"1397/01/23 09:00","price":72.39},{"date":"1397/01/23 10:00","price":72.12},{"date":"1397/01/23 10:32","price":72.19},{"date":"1397/01/23 11:00","price":72.16},{"date":"1397/01/23 11:32","price":72.27},{"date":"1397/01/23 12:00","price":72.23},{"date":"1397/01/23 12:32","price":71.84},{"date":"1397/01/23 13:00","price":71.92},{"date":"1397/01/23 13:32","price":71.86},{"date":"1397/01/23 14:08","price":71.78},{"date":"1397/01/23 14:32","price":71.92},{"date":"1397/01/23 15:00","price":72.25},{"date":"1397/01/23 15:32","price":71.77},{"date":"1397/01/23 16:00","price":71.78},{"date":"1397/01/23 16:32","price":71.8},{"date":"1397/01/23 17:00","price":71.58},{"date":"1397/01/23 17:32","price":71.69},{"date":"1397/01/23 18:00","price":71.61},{"date":"1397/01/23 18:32","price":71.66},{"date":"1397/01/23 19:00","price":71.67},{"date":"1397/01/23 19:32","price":71.33},{"date":"1397/01/23 20:00","price":71.26},{"date":"1397/01/23 20:32","price":71.69},{"date":"1397/01/23 21:00","price":71.78},{"date":"1397/01/23 21:32","price":71.65},{"date":"1397/01/23 22:00","price":71.8},{"date":"1397/01/23 22:32","price":71.81},{"date":"1397/01/23 23:32","price":72.09}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398