کمترین: 
6818.9
بیشترین: 
7805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7667
زمان: 
1/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 فروردین 1397 , 7667 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:00","price":6917.5},{"date":"1397/01/23 00:30","price":6913},{"date":"1397/01/23 01:00","price":6919.7},{"date":"1397/01/23 01:30","price":6895},{"date":"1397/01/23 02:00","price":6892.5},{"date":"1397/01/23 02:30","price":6905.1},{"date":"1397/01/23 03:00","price":6915},{"date":"1397/01/23 03:30","price":6916.9},{"date":"1397/01/23 05:30","price":6928.1},{"date":"1397/01/23 06:00","price":6919.3},{"date":"1397/01/23 06:30","price":6915.8},{"date":"1397/01/23 07:00","price":6939.7},{"date":"1397/01/23 07:30","price":6936.6},{"date":"1397/01/23 08:00","price":6955},{"date":"1397/01/23 08:30","price":6932.9},{"date":"1397/01/23 09:00","price":6933},{"date":"1397/01/23 10:00","price":6942},{"date":"1397/01/23 10:30","price":6940.5},{"date":"1397/01/23 11:30","price":6908},{"date":"1397/01/23 12:00","price":6818.9},{"date":"1397/01/23 13:00","price":6830.4},{"date":"1397/01/23 14:30","price":6837},{"date":"1397/01/23 15:00","price":6849.3},{"date":"1397/01/23 15:30","price":6947},{"date":"1397/01/23 16:00","price":7649.4},{"date":"1397/01/23 16:30","price":7805},{"date":"1397/01/23 17:00","price":7673},{"date":"1397/01/23 17:30","price":7732.5},{"date":"1397/01/23 18:00","price":7694.8},{"date":"1397/01/23 18:30","price":7695.9},{"date":"1397/01/23 19:00","price":7710.8},{"date":"1397/01/23 19:30","price":7659.6},{"date":"1397/01/23 20:00","price":7632.6},{"date":"1397/01/23 20:30","price":7629.4},{"date":"1397/01/23 21:00","price":7634.5},{"date":"1397/01/23 21:30","price":7605.4},{"date":"1397/01/23 22:00","price":7695.5},{"date":"1397/01/23 22:30","price":7692.5},{"date":"1397/01/23 23:00","price":7686.1},{"date":"1397/01/23 23:30","price":7667}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398