کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/23 23:56
قیمت dsعنوان امروز 23 فروردین 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 23 فروردین 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398