کمترین: 
66.19
بیشترین: 
67.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.11
زمان: 
1/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 67.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:00","price":66.77},{"date":"1397/01/23 00:32","price":66.72},{"date":"1397/01/23 01:00","price":66.78},{"date":"1397/01/23 01:32","price":66.8},{"date":"1397/01/23 02:00","price":66.75},{"date":"1397/01/23 03:00","price":66.78},{"date":"1397/01/23 03:32","price":66.8},{"date":"1397/01/23 04:00","price":66.81},{"date":"1397/01/23 04:32","price":66.88},{"date":"1397/01/23 05:00","price":66.84},{"date":"1397/01/23 05:32","price":66.81},{"date":"1397/01/23 06:00","price":66.83},{"date":"1397/01/23 06:32","price":66.81},{"date":"1397/01/23 07:32","price":67.31},{"date":"1397/01/23 08:00","price":67.22},{"date":"1397/01/23 08:32","price":67.09},{"date":"1397/01/23 09:00","price":67.22},{"date":"1397/01/23 10:00","price":67.02},{"date":"1397/01/23 10:32","price":67.06},{"date":"1397/01/23 11:32","price":67.17},{"date":"1397/01/23 12:00","price":67.06},{"date":"1397/01/23 12:32","price":66.75},{"date":"1397/01/23 13:00","price":66.72},{"date":"1397/01/23 14:08","price":66.69},{"date":"1397/01/23 14:32","price":66.77},{"date":"1397/01/23 15:00","price":67.08},{"date":"1397/01/23 15:32","price":66.67},{"date":"1397/01/23 16:00","price":66.64},{"date":"1397/01/23 17:00","price":66.42},{"date":"1397/01/23 17:32","price":66.52},{"date":"1397/01/23 18:00","price":66.42},{"date":"1397/01/23 18:32","price":66.52},{"date":"1397/01/23 19:00","price":66.53},{"date":"1397/01/23 19:32","price":66.23},{"date":"1397/01/23 20:00","price":66.19},{"date":"1397/01/23 20:32","price":66.72},{"date":"1397/01/23 21:00","price":66.81},{"date":"1397/01/23 21:32","price":66.64},{"date":"1397/01/23 22:00","price":66.84},{"date":"1397/01/23 22:32","price":66.88},{"date":"1397/01/23 23:00","price":66.81},{"date":"1397/01/23 23:32","price":67.11}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398