کمترین: 
760100
بیشترین: 
791000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
791000
زمان: 
1/22 18:50
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 22 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 791000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:05","price":768900},{"date":"1397/01/22 12:20","price":764500},{"date":"1397/01/22 12:35","price":769800},{"date":"1397/01/22 12:50","price":770700},{"date":"1397/01/22 14:20","price":760100},{"date":"1397/01/22 15:20","price":762300},{"date":"1397/01/22 16:05","price":773300},{"date":"1397/01/22 16:20","price":775500},{"date":"1397/01/22 16:35","price":786600},{"date":"1397/01/22 16:55","price":784300},{"date":"1397/01/22 17:35","price":786600},{"date":"1397/01/22 18:50","price":791000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398