کمترین: 
682500
بیشترین: 
724000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720500
زمان: 
1/22 22:35
قیمت آبشده نقدی امروز 22 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 720500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:50","price":682500},{"date":"1397/01/22 12:05","price":691000},{"date":"1397/01/22 12:20","price":699500},{"date":"1397/01/22 12:35","price":712500},{"date":"1397/01/22 12:45","price":707000},{"date":"1397/01/22 12:50","price":704000},{"date":"1397/01/22 12:55","price":705000},{"date":"1397/01/22 13:05","price":704000},{"date":"1397/01/22 13:35","price":704500},{"date":"1397/01/22 14:20","price":698500},{"date":"1397/01/22 14:35","price":702500},{"date":"1397/01/22 14:50","price":703000},{"date":"1397/01/22 15:05","price":704000},{"date":"1397/01/22 15:20","price":707500},{"date":"1397/01/22 15:35","price":708000},{"date":"1397/01/22 15:50","price":713000},{"date":"1397/01/22 16:05","price":714500},{"date":"1397/01/22 16:20","price":721500},{"date":"1397/01/22 16:35","price":718000},{"date":"1397/01/22 16:55","price":716500},{"date":"1397/01/22 17:05","price":713000},{"date":"1397/01/22 17:20","price":715500},{"date":"1397/01/22 17:35","price":718000},{"date":"1397/01/22 17:50","price":717000},{"date":"1397/01/22 19:20","price":718200},{"date":"1397/01/22 20:05","price":718800},{"date":"1397/01/22 20:35","price":723000},{"date":"1397/01/22 21:20","price":724000},{"date":"1397/01/22 21:35","price":721500},{"date":"1397/01/22 21:50","price":722000},{"date":"1397/01/22 22:05","price":719000},{"date":"1397/01/22 22:35","price":720500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398