کمترین: 
683500
بیشترین: 
725000
قیمت تقلبی: 
721500
زمان: 
1/22 22:35
قیمت آبشده بنکداری امروز 22 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 721500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:50","price":683500},{"date":"1397/01/22 12:05","price":692000},{"date":"1397/01/22 12:20","price":700500},{"date":"1397/01/22 12:35","price":713500},{"date":"1397/01/22 12:45","price":708000},{"date":"1397/01/22 12:50","price":705000},{"date":"1397/01/22 12:55","price":706000},{"date":"1397/01/22 13:05","price":705000},{"date":"1397/01/22 13:35","price":705500},{"date":"1397/01/22 14:20","price":699500},{"date":"1397/01/22 14:35","price":703500},{"date":"1397/01/22 14:50","price":704000},{"date":"1397/01/22 15:05","price":705000},{"date":"1397/01/22 15:20","price":708500},{"date":"1397/01/22 15:35","price":709000},{"date":"1397/01/22 15:50","price":714000},{"date":"1397/01/22 16:05","price":715500},{"date":"1397/01/22 16:20","price":722500},{"date":"1397/01/22 16:35","price":719000},{"date":"1397/01/22 16:55","price":717500},{"date":"1397/01/22 17:05","price":714000},{"date":"1397/01/22 17:20","price":716500},{"date":"1397/01/22 17:35","price":719000},{"date":"1397/01/22 17:50","price":718000},{"date":"1397/01/22 19:20","price":719200},{"date":"1397/01/22 20:05","price":719800},{"date":"1397/01/22 20:35","price":724000},{"date":"1397/01/22 21:20","price":725000},{"date":"1397/01/22 21:35","price":722500},{"date":"1397/01/22 21:50","price":723000},{"date":"1397/01/22 22:05","price":720000},{"date":"1397/01/22 22:35","price":721500}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398