کمترین: 
716400
بیشترین: 
759900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
756300
زمان: 
1/22 22:35
قیمت طلای متفرقه امروز 22 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 756300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:50","price":716400},{"date":"1397/01/22 12:05","price":725300},{"date":"1397/01/22 12:20","price":734200},{"date":"1397/01/22 12:35","price":747900},{"date":"1397/01/22 12:45","price":742100},{"date":"1397/01/22 12:50","price":739000},{"date":"1397/01/22 12:55","price":740000},{"date":"1397/01/22 13:05","price":739000},{"date":"1397/01/22 13:35","price":739500},{"date":"1397/01/22 14:20","price":733200},{"date":"1397/01/22 14:35","price":737400},{"date":"1397/01/22 14:50","price":737900},{"date":"1397/01/22 15:05","price":739000},{"date":"1397/01/22 15:20","price":742100},{"date":"1397/01/22 15:35","price":743100},{"date":"1397/01/22 15:50","price":748400},{"date":"1397/01/22 16:05","price":750000},{"date":"1397/01/22 16:20","price":757300},{"date":"1397/01/22 16:35","price":753600},{"date":"1397/01/22 16:55","price":752100},{"date":"1397/01/22 17:05","price":748400},{"date":"1397/01/22 17:20","price":751000},{"date":"1397/01/22 17:35","price":753600},{"date":"1397/01/22 17:50","price":752600},{"date":"1397/01/22 19:20","price":753900},{"date":"1397/01/22 20:05","price":754500},{"date":"1397/01/22 20:35","price":758900},{"date":"1397/01/22 21:20","price":759900},{"date":"1397/01/22 21:35","price":757300},{"date":"1397/01/22 21:50","price":757800},{"date":"1397/01/22 22:05","price":754700},{"date":"1397/01/22 22:35","price":756300}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398