کمترین: 
2.626
بیشترین: 
2.687
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.677
زمان: 
1/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 2.677 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":2.65},{"date":"1397/01/22 01:00","price":2.656},{"date":"1397/01/22 02:00","price":2.659},{"date":"1397/01/22 03:32","price":2.661},{"date":"1397/01/22 04:32","price":2.662},{"date":"1397/01/22 05:32","price":2.664},{"date":"1397/01/22 06:00","price":2.667},{"date":"1397/01/22 06:32","price":2.666},{"date":"1397/01/22 07:00","price":2.665},{"date":"1397/01/22 07:32","price":2.668},{"date":"1397/01/22 08:00","price":2.665},{"date":"1397/01/22 08:32","price":2.666},{"date":"1397/01/22 09:32","price":2.664},{"date":"1397/01/22 10:00","price":2.665},{"date":"1397/01/22 10:32","price":2.666},{"date":"1397/01/22 11:00","price":2.663},{"date":"1397/01/22 11:32","price":2.661},{"date":"1397/01/22 12:00","price":2.664},{"date":"1397/01/22 12:32","price":2.665},{"date":"1397/01/22 13:08","price":2.667},{"date":"1397/01/22 13:32","price":2.665},{"date":"1397/01/22 14:32","price":2.662},{"date":"1397/01/22 15:00","price":2.651},{"date":"1397/01/22 15:32","price":2.648},{"date":"1397/01/22 17:00","price":2.626},{"date":"1397/01/22 17:32","price":2.63},{"date":"1397/01/22 18:00","price":2.638},{"date":"1397/01/22 18:32","price":2.687},{"date":"1397/01/22 19:00","price":2.674},{"date":"1397/01/22 19:32","price":2.687},{"date":"1397/01/22 20:00","price":2.685},{"date":"1397/01/22 20:32","price":2.682},{"date":"1397/01/22 21:00","price":2.677},{"date":"1397/01/22 21:32","price":2.678},{"date":"1397/01/22 22:00","price":2.683},{"date":"1397/01/22 22:32","price":2.681},{"date":"1397/01/22 23:00","price":2.676},{"date":"1397/01/22 23:32","price":2.677}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398