کمترین: 
2.0246
بیشترین: 
2.0684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0681
زمان: 
1/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 2.0681 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":2.0361},{"date":"1397/01/22 01:00","price":2.0427},{"date":"1397/01/22 02:00","price":2.0362},{"date":"1397/01/22 03:32","price":2.0328},{"date":"1397/01/22 04:32","price":2.0322},{"date":"1397/01/22 05:32","price":2.0363},{"date":"1397/01/22 06:00","price":2.0368},{"date":"1397/01/22 06:32","price":2.031},{"date":"1397/01/22 07:00","price":2.0286},{"date":"1397/01/22 07:32","price":2.028},{"date":"1397/01/22 08:00","price":2.0286},{"date":"1397/01/22 08:32","price":2.0279},{"date":"1397/01/22 09:00","price":2.0263},{"date":"1397/01/22 09:32","price":2.0255},{"date":"1397/01/22 10:00","price":2.0248},{"date":"1397/01/22 10:32","price":2.0246},{"date":"1397/01/22 11:00","price":2.0258},{"date":"1397/01/22 11:32","price":2.0259},{"date":"1397/01/22 12:00","price":2.0252},{"date":"1397/01/22 12:32","price":2.0271},{"date":"1397/01/22 13:08","price":2.0293},{"date":"1397/01/22 13:32","price":2.0248},{"date":"1397/01/22 14:32","price":2.0306},{"date":"1397/01/22 15:00","price":2.0322},{"date":"1397/01/22 15:32","price":2.034},{"date":"1397/01/22 16:00","price":2.0343},{"date":"1397/01/22 16:32","price":2.0395},{"date":"1397/01/22 17:00","price":2.0439},{"date":"1397/01/22 17:32","price":2.0397},{"date":"1397/01/22 18:00","price":2.0423},{"date":"1397/01/22 18:32","price":2.0417},{"date":"1397/01/22 19:00","price":2.0425},{"date":"1397/01/22 19:32","price":2.0423},{"date":"1397/01/22 20:00","price":2.0684},{"date":"1397/01/22 20:32","price":2.0673},{"date":"1397/01/22 21:00","price":2.0665},{"date":"1397/01/22 21:32","price":2.0618},{"date":"1397/01/22 22:00","price":2.0575},{"date":"1397/01/22 22:32","price":2.0633},{"date":"1397/01/22 23:00","price":2.0625},{"date":"1397/01/22 23:32","price":2.0681}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398