کمترین: 
626.5
بیشترین: 
645.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
640.13
زمان: 
1/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 640.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":629.38},{"date":"1397/01/22 01:00","price":630.63},{"date":"1397/01/22 02:00","price":629.5},{"date":"1397/01/22 03:32","price":629.88},{"date":"1397/01/22 06:00","price":630.38},{"date":"1397/01/22 06:32","price":628.88},{"date":"1397/01/22 07:00","price":627.88},{"date":"1397/01/22 07:32","price":627.38},{"date":"1397/01/22 08:00","price":628.13},{"date":"1397/01/22 08:32","price":627.63},{"date":"1397/01/22 09:00","price":627.13},{"date":"1397/01/22 09:32","price":626.88},{"date":"1397/01/22 10:00","price":626.5},{"date":"1397/01/22 10:32","price":627.13},{"date":"1397/01/22 11:00","price":627.88},{"date":"1397/01/22 11:32","price":627.38},{"date":"1397/01/22 12:00","price":627.13},{"date":"1397/01/22 12:32","price":627.63},{"date":"1397/01/22 13:08","price":628.38},{"date":"1397/01/22 13:32","price":628.63},{"date":"1397/01/22 14:00","price":627.88},{"date":"1397/01/22 14:32","price":630.63},{"date":"1397/01/22 15:00","price":632.13},{"date":"1397/01/22 15:32","price":632.38},{"date":"1397/01/22 16:00","price":633.13},{"date":"1397/01/22 16:32","price":635.13},{"date":"1397/01/22 17:00","price":636.13},{"date":"1397/01/22 17:32","price":635.38},{"date":"1397/01/22 18:00","price":636.13},{"date":"1397/01/22 18:32","price":635.38},{"date":"1397/01/22 19:00","price":635.88},{"date":"1397/01/22 19:32","price":636.38},{"date":"1397/01/22 20:00","price":645.88},{"date":"1397/01/22 20:32","price":644.88},{"date":"1397/01/22 21:00","price":642.88},{"date":"1397/01/22 21:32","price":641.13},{"date":"1397/01/22 22:00","price":639.38},{"date":"1397/01/22 22:32","price":640.38},{"date":"1397/01/22 23:00","price":639.88},{"date":"1397/01/22 23:32","price":640.13}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398