کمترین: 
2.0551
بیشترین: 
2.1111
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.094
زمان: 
1/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 2.094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":2.0608},{"date":"1397/01/22 01:00","price":2.0656},{"date":"1397/01/22 02:00","price":2.0627},{"date":"1397/01/22 03:32","price":2.0631},{"date":"1397/01/22 04:32","price":2.0648},{"date":"1397/01/22 05:32","price":2.0643},{"date":"1397/01/22 06:00","price":2.0642},{"date":"1397/01/22 06:32","price":2.061},{"date":"1397/01/22 07:00","price":2.0557},{"date":"1397/01/22 07:32","price":2.0571},{"date":"1397/01/22 08:00","price":2.0586},{"date":"1397/01/22 08:32","price":2.0572},{"date":"1397/01/22 09:00","price":2.0565},{"date":"1397/01/22 09:32","price":2.0558},{"date":"1397/01/22 10:00","price":2.0551},{"date":"1397/01/22 10:32","price":2.0558},{"date":"1397/01/22 11:00","price":2.0572},{"date":"1397/01/22 11:32","price":2.0578},{"date":"1397/01/22 12:00","price":2.0582},{"date":"1397/01/22 12:32","price":2.0584},{"date":"1397/01/22 13:08","price":2.0595},{"date":"1397/01/22 13:32","price":2.0588},{"date":"1397/01/22 14:00","price":2.0587},{"date":"1397/01/22 14:32","price":2.0655},{"date":"1397/01/22 15:00","price":2.07},{"date":"1397/01/22 15:32","price":2.0701},{"date":"1397/01/22 16:00","price":2.0731},{"date":"1397/01/22 16:32","price":2.0793},{"date":"1397/01/22 17:00","price":2.0797},{"date":"1397/01/22 17:32","price":2.0824},{"date":"1397/01/22 18:00","price":2.0784},{"date":"1397/01/22 18:32","price":2.0829},{"date":"1397/01/22 19:00","price":2.0848},{"date":"1397/01/22 19:32","price":2.0769},{"date":"1397/01/22 20:00","price":2.1111},{"date":"1397/01/22 20:32","price":2.1054},{"date":"1397/01/22 21:00","price":2.1049},{"date":"1397/01/22 21:32","price":2.0961},{"date":"1397/01/22 22:00","price":2.0938},{"date":"1397/01/22 22:32","price":2.0955},{"date":"1397/01/22 23:32","price":2.094}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398