کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/22 12:32
قیمت dsعنوان امروز 22 فروردین 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 22 فروردین 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":0},{"date":"1397/01/22 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 00:10","price":0},{"date":"1397/01/22 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 00:20","price":0},{"date":"1397/01/22 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 00:30","price":0},{"date":"1397/01/22 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 00:40","price":0},{"date":"1397/01/22 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 00:50","price":0},{"date":"1397/01/22 00:50","price":0},{"date":"1397/01/22 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 01:00","price":0},{"date":"1397/01/22 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 01:10","price":0},{"date":"1397/01/22 01:10","price":0},{"date":"1397/01/22 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 01:20","price":0},{"date":"1397/01/22 01:20","price":0},{"date":"1397/01/22 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 01:30","price":0},{"date":"1397/01/22 01:30","price":0},{"date":"1397/01/22 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 01:40","price":0},{"date":"1397/01/22 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 01:50","price":0},{"date":"1397/01/22 01:50","price":0},{"date":"1397/01/22 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 02:00","price":0},{"date":"1397/01/22 02:00","price":0},{"date":"1397/01/22 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 02:10","price":0},{"date":"1397/01/22 02:10","price":0},{"date":"1397/01/22 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 02:20","price":0},{"date":"1397/01/22 02:20","price":0},{"date":"1397/01/22 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 02:30","price":0},{"date":"1397/01/22 02:30","price":0},{"date":"1397/01/22 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 02:40","price":0},{"date":"1397/01/22 02:40","price":0},{"date":"1397/01/22 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 02:50","price":0},{"date":"1397/01/22 02:50","price":0},{"date":"1397/01/22 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 03:00","price":0},{"date":"1397/01/22 03:00","price":0},{"date":"1397/01/22 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 03:10","price":0},{"date":"1397/01/22 03:10","price":0},{"date":"1397/01/22 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 03:20","price":0},{"date":"1397/01/22 03:20","price":0},{"date":"1397/01/22 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 03:30","price":0},{"date":"1397/01/22 03:30","price":0},{"date":"1397/01/22 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 03:40","price":0},{"date":"1397/01/22 03:40","price":0},{"date":"1397/01/22 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 03:50","price":0},{"date":"1397/01/22 03:50","price":0},{"date":"1397/01/22 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 04:00","price":0},{"date":"1397/01/22 04:00","price":0},{"date":"1397/01/22 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 04:10","price":0},{"date":"1397/01/22 04:10","price":0},{"date":"1397/01/22 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 04:20","price":0},{"date":"1397/01/22 04:20","price":0},{"date":"1397/01/22 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 04:30","price":0},{"date":"1397/01/22 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 04:40","price":0},{"date":"1397/01/22 04:40","price":0},{"date":"1397/01/22 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 04:50","price":0},{"date":"1397/01/22 04:50","price":0},{"date":"1397/01/22 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 05:00","price":0},{"date":"1397/01/22 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 05:10","price":0},{"date":"1397/01/22 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 05:20","price":0},{"date":"1397/01/22 05:20","price":0},{"date":"1397/01/22 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 05:30","price":0},{"date":"1397/01/22 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 05:40","price":0},{"date":"1397/01/22 05:40","price":0},{"date":"1397/01/22 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 05:50","price":0},{"date":"1397/01/22 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 06:00","price":0},{"date":"1397/01/22 06:00","price":0},{"date":"1397/01/22 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 06:10","price":0},{"date":"1397/01/22 06:10","price":0},{"date":"1397/01/22 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 06:20","price":0},{"date":"1397/01/22 06:20","price":0},{"date":"1397/01/22 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 06:30","price":0},{"date":"1397/01/22 06:30","price":0},{"date":"1397/01/22 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 06:40","price":0},{"date":"1397/01/22 06:40","price":0},{"date":"1397/01/22 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 06:50","price":0},{"date":"1397/01/22 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 07:00","price":0},{"date":"1397/01/22 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 07:10","price":0},{"date":"1397/01/22 07:10","price":0},{"date":"1397/01/22 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 07:20","price":0},{"date":"1397/01/22 07:20","price":0},{"date":"1397/01/22 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 07:30","price":0},{"date":"1397/01/22 07:30","price":0},{"date":"1397/01/22 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 07:40","price":0},{"date":"1397/01/22 07:40","price":0},{"date":"1397/01/22 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 07:50","price":0},{"date":"1397/01/22 07:50","price":0},{"date":"1397/01/22 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 08:00","price":0},{"date":"1397/01/22 08:00","price":0},{"date":"1397/01/22 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 08:10","price":0},{"date":"1397/01/22 08:10","price":0},{"date":"1397/01/22 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 08:20","price":0},{"date":"1397/01/22 08:20","price":0},{"date":"1397/01/22 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 08:30","price":0},{"date":"1397/01/22 08:30","price":0},{"date":"1397/01/22 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 08:40","price":0},{"date":"1397/01/22 08:40","price":0},{"date":"1397/01/22 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 08:50","price":0},{"date":"1397/01/22 08:50","price":0},{"date":"1397/01/22 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 09:00","price":0},{"date":"1397/01/22 09:00","price":0},{"date":"1397/01/22 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 09:10","price":0},{"date":"1397/01/22 09:10","price":0},{"date":"1397/01/22 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 09:20","price":0},{"date":"1397/01/22 09:20","price":0},{"date":"1397/01/22 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 09:30","price":0},{"date":"1397/01/22 09:30","price":0},{"date":"1397/01/22 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 09:40","price":0},{"date":"1397/01/22 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 09:50","price":0},{"date":"1397/01/22 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 10:00","price":0},{"date":"1397/01/22 10:00","price":0},{"date":"1397/01/22 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 10:10","price":0},{"date":"1397/01/22 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 10:20","price":0},{"date":"1397/01/22 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 10:30","price":0},{"date":"1397/01/22 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 10:40","price":0},{"date":"1397/01/22 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 10:50","price":0},{"date":"1397/01/22 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 11:00","price":0},{"date":"1397/01/22 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 11:10","price":0},{"date":"1397/01/22 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 11:20","price":0},{"date":"1397/01/22 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 11:30","price":0},{"date":"1397/01/22 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 11:40","price":0},{"date":"1397/01/22 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 11:50","price":0},{"date":"1397/01/22 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 12:00","price":0},{"date":"1397/01/22 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 12:10","price":0},{"date":"1397/01/22 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 12:20","price":0},{"date":"1397/01/22 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 12:30","price":0},{"date":"1397/01/22 12:32","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398