کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/22 23:56
قیمت dsعنوان امروز 22 فروردین 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 22 فروردین 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":0},{"date":"1397/01/22 12:40","price":0},{"date":"1397/01/22 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 12:50","price":0},{"date":"1397/01/22 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 13:00","price":0},{"date":"1397/01/22 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 13:10","price":0},{"date":"1397/01/22 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 13:20","price":0},{"date":"1397/01/22 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 13:30","price":0},{"date":"1397/01/22 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 13:40","price":0},{"date":"1397/01/22 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 13:50","price":0},{"date":"1397/01/22 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 14:00","price":0},{"date":"1397/01/22 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 14:10","price":0},{"date":"1397/01/22 14:10","price":0},{"date":"1397/01/22 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 14:20","price":0},{"date":"1397/01/22 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 14:30","price":0},{"date":"1397/01/22 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 14:40","price":0},{"date":"1397/01/22 14:40","price":0},{"date":"1397/01/22 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 14:50","price":0},{"date":"1397/01/22 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 15:00","price":0},{"date":"1397/01/22 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 15:10","price":0},{"date":"1397/01/22 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 15:20","price":0},{"date":"1397/01/22 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 15:30","price":0},{"date":"1397/01/22 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 15:40","price":0},{"date":"1397/01/22 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 15:50","price":0},{"date":"1397/01/22 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 16:00","price":0},{"date":"1397/01/22 16:00","price":0},{"date":"1397/01/22 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 16:10","price":0},{"date":"1397/01/22 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 16:20","price":0},{"date":"1397/01/22 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 16:30","price":0},{"date":"1397/01/22 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 16:40","price":0},{"date":"1397/01/22 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 17:00","price":0},{"date":"1397/01/22 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 17:10","price":0},{"date":"1397/01/22 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 17:20","price":0},{"date":"1397/01/22 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 17:30","price":0},{"date":"1397/01/22 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 17:40","price":0},{"date":"1397/01/22 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 17:50","price":0},{"date":"1397/01/22 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 18:00","price":0},{"date":"1397/01/22 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 18:10","price":0},{"date":"1397/01/22 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 18:20","price":0},{"date":"1397/01/22 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 18:30","price":0},{"date":"1397/01/22 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 18:40","price":0},{"date":"1397/01/22 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 18:50","price":0},{"date":"1397/01/22 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 19:00","price":0},{"date":"1397/01/22 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 19:10","price":0},{"date":"1397/01/22 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 19:20","price":0},{"date":"1397/01/22 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 19:30","price":0},{"date":"1397/01/22 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 19:40","price":0},{"date":"1397/01/22 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 19:50","price":0},{"date":"1397/01/22 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 20:00","price":0},{"date":"1397/01/22 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 20:10","price":0},{"date":"1397/01/22 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 20:20","price":0},{"date":"1397/01/22 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 20:30","price":0},{"date":"1397/01/22 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 20:40","price":0},{"date":"1397/01/22 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 20:50","price":0},{"date":"1397/01/22 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 21:00","price":0},{"date":"1397/01/22 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 21:10","price":0},{"date":"1397/01/22 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 21:20","price":0},{"date":"1397/01/22 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 21:30","price":0},{"date":"1397/01/22 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 21:40","price":0},{"date":"1397/01/22 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 21:50","price":0},{"date":"1397/01/22 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 22:00","price":0},{"date":"1397/01/22 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 22:10","price":0},{"date":"1397/01/22 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 22:20","price":0},{"date":"1397/01/22 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 22:30","price":0},{"date":"1397/01/22 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 22:40","price":0},{"date":"1397/01/22 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 22:50","price":0},{"date":"1397/01/22 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 23:00","price":0},{"date":"1397/01/22 23:00","price":0},{"date":"1397/01/22 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 23:10","price":0},{"date":"1397/01/22 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 23:20","price":0},{"date":"1397/01/22 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 23:30","price":0},{"date":"1397/01/22 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 23:40","price":0},{"date":"1397/01/22 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/22 23:50","price":0},{"date":"1397/01/22 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398